image banner
Ban hành quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41 /2013/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 14 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu

công vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Ngh đnh số 136/2007/-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 ca Chính ph v xut cảnh, nhp cnh của công dân Vit Nam; Nghđnh s 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, sa đổi b sung mt số điu của Nghị đnh s 136/2007/-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 ca Chính phủ v xuất cnh, nhập cảnh ca công dân Vit Nam;

Căn cứ Quyết định số 58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và Công văn số 188/BNG-LS ngày 15 tháng 01 năm 2013 ca Bộ Ngoi giao v triển khai Quyết đnh s 58/2012/-TTg v s dụng vàqun lý h chiếu ngoại giao, h chiếu ng v;

Căn cứ Công văn số 1741-CV/TU ngày 30/01/2013 của Tỉnh uỷ Nghệ An về việc xây dựng Quy định về quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Công văn số 442/SNgV-LSBG ngày 2/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Xuân Đường

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH

Về quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

của cán bộ, công chức tỉnh Nghệ An

(Ban hành kèm theo Quyết định số41/2013/QĐ.UBND ngày 14/8/2013

của UBND tỉnh Nghệ An)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (sau đây gọi chung là hộ chiếu) của cán bộ, công chức tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với:

1. Cán bộ, công chức của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các đơn vị trực thuộc các cơ quan này được cấp hộ chiếu công vụ theo quy định tại Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (sau đây gọi là Nghị định 136) và Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136 (sau đây gọi là Nghị định 65).

2. Cơ quan tỉnh có thẩm quyền cử cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài theo Nghị định 136, Nghị định 65 và quy định về quản lý hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

3. Cơ quan được uỷ quyền trực tiếp thực hiện quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (sau đây gọi là cơ quan quản lý hộ chiếu).

Điều 3. Nguyên tắc sử dụng, quản lý hộ chiếu

1. Hộ chiếu là tài sản của Nhà nước Việt Nam. Việc sử dụng, quản lý hộ chiếu phải được thực hiện theo quy định tại Quyết định này và các quy định pháp luật khác có liên quan. Việc sử dụng hộ chiếu không được gây thiệt hại cho uy tín và lợi ích của Nhà nước Việt Nam.

2. Người có hành vi sử dụng, quản lý hộ chiếu sai quy định thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ chỉ được sử dụng cho các chuyến đi công vụ, không đi việc riêng. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phải được quản lý chặt chẽ, khoa học, không để thất lạc, bị hỏng, hoặc bị lạm dụng, sử dụng sai mục đích nhưng cũng thuận tiện cho người sử dụng.

Điều 4. Trách nhiệm của người được cấp hộ chiếu

1. Có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản hộ chiếu theo quy định tại Điều 13 Nghị định 136.

2. Chỉ được sử dụng một loại hộ chiếu còn giá trị sử dụng cho mỗi chuyến đi công tác nước ngoài phù hợp với Quyết định cử đi công tác và tính chất công việc thực hiện ở nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao.

3. Phải khai báo về việc mất hộ chiếu theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định 136.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam sau khi kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài, phải nộp lại hộ chiếu cho cơ quan quản lý hộ chiếu, trừ trường hợp có lý do chính đáng do Thủ trưởng cơ quan quản lý hộ chiếu quyết định.

5. Khi thay đổi cơ quan làm việc, phải báo cáo cơ quan quản lý hộ chiếu nơi chuyển đi và chuyển đến để các cơ quan này thực hiện việc quản lý hộ chiếu theo quy định tại Quy định này. Trường hợp thôi việc phải nộp lại hộ chiếu cho cơ quan quản lý hộ chiếu.

6. Không được sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ để đi nước ngoài với mục đích cá nhân.

Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan quản lý hộ chiếu

1. Giao cho Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành, thị thực hiện việc quản lý hộ chiếu, bao gồm các công việc sau đây:

a) Lập sổ theo dõi việc giao, nhận hộ chiếu và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hộ chiếu khi được lưu giữ tại cơ quan quản lý hộ chiếu, không để thất lạc, ẩm ướt, hư hại hoặc không sử dụng được.

b) Bàn giao hộ chiếu cho cán bộ, công chức khi có quyết định cử đi công tác nước ngoài. Việc bàn giao hộ chiếu phải có ký nhận. Nếu hộ chiếu còn thời hạn sử dụng dưới 6 tháng thì thông báo cho đương sự biết để chủ động đề nghị gia hạn hoặc cấp hộ chiếu mới.

c) Chuyển hộ chiếu cho cơ quan quản lý hộ chiếu mới khi người được cấp hộ chiếu được điều chuyển công tác.

d) Báo cáo bằng văn bản cho cơ quan chủ quản về việc người được cấp hộ chiếu cố tình không giao hộ chiếu cho cơ quan quản lý hộ chiếu theo quy định sau khi nhập cảnh về nước và có biện pháp kịp thời thu hồi hộ chiếu.

đ) Thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan cấp hộ chiếu thuộc Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh) và Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an về việc hộ chiếu do cơ quan mình quản lý bị mất, bị hỏng.

e) Chuyển cho cơ quan cấp hộ chiếu thuộc Bộ Ngoại giao để hủy giá trị hộ chiếu của những người không còn thuộc diện được sử dụng hộ chiếu này, bao gồm cả những người đã nghỉ hưu, thôi việc, hết nhiệm kỳ công tác, ra khỏi biên chế, bị chết, bị mất tích.

g) Trực tiếp hoặc phối hợp với Sở Ngoại vụ báo cáo UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao để xử lý vi phạm đối với việc sử dụng và quản lý hộ chiếu không đúng theo Quy định này.

2. Cơ quan quản lý hộ chiếu của những người thuộc diện quy định từ Khoản 1 đến Khoản 8 Điều 6 Nghị định 136 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 65 phải thu giữ và quản lý hộ chiếu của vợ hoặc chồng cùng đi theo hành trình công tác của những người này (nếu có) theo quy định này.

3. Cơ quan được ủy quyền quản lý hộ chiếu vi phạm các quy định này có thể bị hạn chế hoặc rút lại ủy quyền quản lý hộ chiếu.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Sở Ngoại vụ tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo và phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng khác xử lý vi phạm trong sử dụng và quản lý hộ chiếu.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời thông báo cho Sở Ngoại vụ và cơ quan quản lý người được cấp hộ chiếu nếu phát hiện trường hợp sử dụng hộ chiếu không đúng mục đích theo quy định.

4. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, người được cấp hộ chiếu có trách nhiệm phổ biến đến cán bộ, công chức, người thuộc thẩm quyền quản lý của mình thực hiện nghiêm Quy định này và kịp thời phối hợp với Sở Ngoại vụ giải quyết phát sinh trong việc quản lý, sử dụng hộ chiếu.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các hướng dẫn, triển khai và kiểm tra thực hiện Quy định này.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp thực hiện nghiêm túc Quy định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)


Nguyễn Xuân Đường

Thông tin chuyên đề
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 108
  • Trong tuần: 3 243
  • Tất cả: 256137