image banner
Kế hoạch Ngoại giao Văn hóa tỉnh Nghệ An năm 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

Số: 231 /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 20 tháng 5 năm 2014

KẾ HOẠCH

Ngoại giao văn hóa tỉnh Nghệ An năm 2014

Trong năm 2012 và 2013, công tác Ngoại giao văn hóa tỉnh Nghệ An đã được triển khai mạnh mẽ, tổ chức thành công nhiều sự kiện ngoại giao văn hóa như: đón tiếp, hướng dẫn Đoàn Đài truyền hình thuộc Viện Nghệ thuật và Điện ảnh Cu Ba vào làm phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh và quảng bá hình ảnh Nghệ An; Đoàn nhạc jazz của Hoa Kỳ biểu diễn tại thành phố Vinh. Tuần Văn hóa Việt - Nhật; Tuần Văn hóa Việt - Pháp; Tổ chức Giao lưu hữu nghị giữa đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ và các bộ ngành hai nước Việt Nam - Lào tại Nghệ An; tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Thành phố Vinh và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba với sự tham gia của các đoàn khách nước ngoài như Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Lào, Thái Lan... Thông qua các hoạt động ngoại giao văn hóa, Nghệ An đã quảng bá hình ảnh, các nét văn hóa đặc sắc và độc đáo cũng như giới thiệu tiềm năng kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh đến với bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, do tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị chưa thật sự chặt chẽ, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Ngoại giao Văn hóa của tỉnh hai năm qua vẫn còn một số hạn chế: nội dung hoạt động chưa phong phú, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác còn thiếu thốn dẫn đến các hoạt động chưa nhịp nhàng, đồng bộ.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2020 ban hành theo Quyết định Số 208/QĐ-TTg ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch Ngoại giao văn hóa năm 2014, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 của Chính phủ, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh Nghệ An đến bạn bè quốc tế nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh ngày càng sâu rộng và bền vững.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm và tăng cường quan hệ phối hợp của các Sở, ban, ngành, các đoàn thể, các tổ chức hữu nghị và cá nhân trên địa bàn tỉnh trong công tác ngoại giao văn hóa năm 2014 và các năm tiếp theo.

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động Ngoại giao văn hóa được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh năm 2014.

- Giới thiệu hình ảnh, truyền thống, bản sắc văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của đất nước, con người Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng đến bạn bè quốc tế.

- Ngoại giao văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ với Ngoại giao kinh tế, Ngoại giao chính trị và đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường đoàn kết, quan hệ hữu nghị, hợp tác với bạn bè quốc tế giữ vững môi trường hòa bình, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ

1. Công tác tuyên truyền và quảng bá

a. Nội dung tuyên truyền:

- Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 208/ADD-TTg, ngày 14/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch triển khai Ngoại giao văn hóa năm 2014 của tỉnh Nghệ An;

- Giới thiệu các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và của tỉnh liên quan đến Ngoại giao văn hóa;

- Giới thiệu hình ảnh, con người, thế mạnh, tiềm năng, cơ hội hợp tác, đầu tư về văn hóa – du lịch của tỉnh đến với bạn bè quốc tế;

- Tăng cường giới thiệu con người Nghệ An nói riêng, con người Việt Nam nói chung thông qua hình ảnh các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa cũng như những nét đẹp tiêu biểu của con người xứ Nghệ;

- Gắn kết các hoạt động ngoại giao văn hóa với các hoạt động thông tin đối ngoại.

b. Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2014

c. Cơ quan thực hiện:

Sở Ngoại vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh; tranh thủ sự quan tâm của giới báo chí nước ngoài về những nét văn hóa đặc trưng của tỉnh để quảng bá các danh lam, thắng cảnh; các cơ sở làng nghề truyền thống và các điểm du lịch nhằm kêu gọi vận động đầu tư cho tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh về quà tặng đối với các đoàn ngoại giao nước ngoài nhằm quảng bá, giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa của tỉnh Nghệ An.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Tiếp tục xuất bản Bản tin Đối ngoại Nghệ An nhằm giới thiệu về đất nước, lịch sử, văn hóa, con người, tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư của Nghệ An.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí của trung ương như: VTV4, Tạp chí Đối ngoại của Ban Đối ngoại Trung ương, Báo Thế giới và Việt Nam, Trang Ngoại giao Kinh tế, Tạp chí Quê hương của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao để giới thiệu về Nghệ An.

- Đăng tải các nội dung triển khai Ngoại giao văn hóa 2014 của tỉnh lên Bản tin Đối ngoại và mở mục Ngoại giao văn hóa 2014 trên trang web của Sở.

Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục Ngoại giao văn hóa trong các bản tin/chuyên đề hiện có, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin để đưa bài, hình ảnh các hoạt động ngoại giao văn hóa của tỉnh.


- Xây dựng chuyên mục về Ngoại giao văn hóa trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, hướng dẫn các sở, ban ngành, huyện, thị xã xây dựng chuyên mục về Ngoại giao văn hóa trên cổng thông tin của đơn vị mình bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Tổ chức in ấn, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi về các hoạt động Ngoại giao văn hóa như “Tuần Việt Nam tại Indonexia”, “Năm Việt Nam tại Pháp 2014”…

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường quảng bá thông tin, hình ảnh về nền văn hóa đặc sắc, độc đáo của tỉnh, các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể như dân ca Ví Giặm

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, hội chợ, triển lãm nhằm giới thiệu và quảng bá hình ảnh, tiềm năng, con người xứ Nghệ

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương:

- Lồng ghép các hoạt động Ngoại giao văn hóa, thông tin quảng bá về tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh trong quá trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại nhằm mở rộng giao lưu hợp tác.

2. Tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ công tác vận động UNESCO công nhận dân ca Ví, Giặm Xứ Nghệ là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

Trong năm 2014, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Ngoại vụ các sở, ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động để UNESCO công nhận dân ca Ví, Giặm Xứ Nghệ là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. Các hoạt động cụ thể như sau:

- 14-15/5/2014: Sở Văn hóa Thể thao du lịch chủ trì, tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế về Ví, Giặm xứ Nghệ tại Nghệ An.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan dân ca Ví Giặm vào tháng 8/2014.

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa như: Tuần Văn hóa, Lễ hội văn hóa ẩm thực… nhân dịp kỷ niệm các sự kiện trọng đại giữa Việt Nam với các nước.

Trong năm 2014, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam để tổ chức các sự kiện này.

4. Tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa theo chương trình kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp, Năm Việt Nam tại Pháp 2014 và các chương trình kỷ niệm khác do Bộ Ngoại giao tổ chức.

Sở Ngoại vụ chủ trì với Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO Bộ Ngoại giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện (khi có kế hoạch cụ thể của Bộ Ngoại giao) và tùy theo điều kiện thực tế của địa phương để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.

6. Trao đổi thiệp, điện, thư chúc mừng

Sở Ngoại vụ tham mưu cho UBND tỉnh gửi thiệp chúc mừng tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam nhân ngày Quốc khánh, ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao của các nước đó với Việt Nam.

7. Gắn các hoạt động ngoại giao văn hóa trong các hoạt động đối ngoại nhân dân

Hội Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị chủ trì, phối hợp với các Hội thành viên, Sở Ngoại vụ tổ chức các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân nhân dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị trọng đại khác của các nước đó như: Giao lưu hữu nghị nhân dịp cách mạng tháng 10 Nga; Tổ chức Kỷ niệm giao lưu Hữu nghị Hội Việt Đức nhân dịp Quốc khánh nước CHDC Đức; Tổ chức giao lưu Hội Hữu nghị Việt - Thái nhân dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh...

8. Tổ chức các hoạt động phát sinh khác

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định tổ chức các sự kiện liên quan đến ngoại giao văn hóa (khi có phát sinh).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung của kế hoạch này.

2. Sở Tài chính căn cứ khả năng ngân sách, trên cơ sở kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, thẩm định kinh phí của các cơ quan, đơn vị để tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định.

Trên đây là Kế hoạch Ngoại giao Văn hóa của tỉnh Nghệ An năm 2014. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và các đoàn thể có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức, triển khai, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như mục III;

- Bộ Ngoại giao;

- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh (B/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Xuân Đại

Thông tin chuyên đề
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 125
  • Trong tuần: 3 260
  • Tất cả: 256154