image banner
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá ASEAN tỉnh Nghệ An

UBND TỈNH NGHỆ AN
BCĐ TUYÊN TRUYỀN QB ASEAN

Số: 2171/QĐ-BCĐASEAN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 20 tháng 05 năm 2014QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá ASEAN tỉnh Nghệ An

BAN CHỈ ĐẠO TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 1536/QQĐ-Ttg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN;

Căn cứ Quyết định số 665/KH-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo tuyên truyền quảng bá ASEAN tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ Nghệ An tại Tờ trình số 294/Ttr-SNgV ngày 28/04/2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Tuyên truyền Quảng bá ASEAN tỉnh Nghệ An.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá ASEAN tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bộ Ngoại giao;

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- Chủ tịch; Các PCT UBND tỉnh;

- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;

- Chuyên viên NV;

- Lưu: VT.


BCĐ TUYÊN TRUYỀN QUẢNG BÁ ASEAN
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)Lê Xuân Đại
Phó Chủ tịch UBND tỉnh


UBND TỈNH NGHỆ AN

BCĐ TUYÊN TRUYỀN QB ASEAN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY CHẾ
Hoạt động của Ban Chỉ đạo Tuyên truyền, Quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2171/QĐ-BCĐASEAN ngày 20/5/2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo Tuyên truyền Quảng bá ASEAN tỉnh Nghệ An)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 1. Vị trí, chức năng

Ban Chỉ đạo tuyên truyền, quảng bá ASEAN (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) là tổ chức phối hợp liên ngành giúp UBND tỉnh chỉ đạo điều hành và phối hợp hoạt động giữa các sở, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình hành động về tuyên truyền quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ban Chỉ đạo có Tổ giúp việc hoạt động theo quy định pháp luật và nội dung Quy chế này.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chỉ đạo

- Ban Chỉ đạo hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND tỉnh. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, trên nguyên tắc đề cao trách nhiệm của từng cá nhân. Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Trưởng Ban thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ cụ thể được phân công theo quy định tại các Điều 5, 6 của Quy chế này.

- Ban Chỉ đạo thảo luận tập thể để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Ngoại giao và Bộ Thông tin Truyền thông những vấn đề liên quan công tác tuyên truyền và quảng bá ASEAN tại tỉnh Nghệ An; có nhiệm vụ đề ra định hướng về chính sách và các ưu tiên tuyên truyền ở cấp tỉnh, điều phối, thúc đẩy triển khai các hoạt động cụ thể trong Kế hoạch hành động về tuyên truyền và quảng bá theo từng năm.

- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo là Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An được sử dụng con dấu và tài khoản của Sở.

- Ban Chỉ đạo họp định kỳ mỗi năm hai lần vào quý I và quý IV để báo cáo kết quả hoạt động và tiến độ triển khai kế hoạch hoạt động. Trưởng Ban Chỉ đạo có thể triệu tập cuộc họp đột xuất để giải quyết công việc theo yêu cầu

- Định kỳ 06 tháng 01 lần, các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo bằng văn bản về tình hình tuyên truyền thuộc lĩnh vực phụ trách gửi Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Điều 3. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo

- Là đầu mối phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tuyên truyền và quảng bá ASEAN.


- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong việc chỉ đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

- Phối hợp với các thành viên khác tham mưu cho Ban Chỉ đạo đề xuất UBND tỉnh đề ra các định hướng, chính sách và các ưu tiên tuyên truyền, điều phối, thúc đẩy triển khai các hoạt động cụ thể trong Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN hàng năm.

- Giúp Trưởng Ban điều hành Tổ Chuyên viên giúp việc và công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo, tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, xây dựng chương trình công tác.

- Lập dự toán, phân bổ, thanh quyết toán kinh phí được cấp cho hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo và các kinh phí khác có liên quan theo quy định của nhà nước.

- Tổng hợp, tham mưu đạo các báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình và kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Chương II

NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

Điều 4. Trưởng Ban

1. Phụ trách chung các mặt công tác của Ban Chỉ đạo. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo. Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 17/2/2014 của UBND tỉnh.

2. Chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao. Triệu tập và chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Ban Chỉ đạo; thay mặt Ban Chỉ đạo báo cáo UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Quyết định bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo. Đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo trong trường hợp cần thiết.

4. Uỷ quyền bằng văn bản cho Phó Trưởng ban thực hiện các công việc liên quan trong thời gian vắng mặt; giao Phó Trưởng ban hoặc một thành viên Ban Chỉ đạo khi thấy cần thiết giải quyết nội dung cụ thể.

5. Ký các văn bản của Ban chỉ đạo và sử dụng khuôn dấu UBND tỉnh.

Điều 5. Phó Trưởng ban chỉ đạo, phụ trách Cơ quan Thường trực (Sở Ngoại vụ)

1. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác của Cơ quan Thường trực; theo dõi, tổng hợp tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo báo cáo Trưởng Ban.

2. Chỉ đạo giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền Trưởng Ban khi được uỷ quyền.

3. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, Chương trình công tác, báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền quảng bá ASEAN hàng năm của tỉnh.

4. Điều hành kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trên cơ sở Kế hoạch được cân đối qua cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo theo quy định hiện hành.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề về ASEAN trên địa bàn tỉnh.

6. Xây dựng chuyên mục ASEAN trên Bản tin Đối ngoại tỉnh Nghệ An.

7. Tăng cường khai thác, cập nhật thông tin và các văn bản tuyên truyền về ASEAN, biên tập, cung cấp các văn bản tuyên truyền về ASEAN bằng ngôn ngữ nước ngoài (tiếng Anh...) đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở và cung cấp cho Cổng thông tin điện tử tỉnh.

8. Tổ chức mời các phóng viên, nhà báo trong khu vực ASEAN đến tìm hiểu, viết bài về đất nước, lịch sử, văn hóa, con người, tiềm năng, lợi thế... của Nghệ An.

9. Trực tiếp điều hành và phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ chuyên viên giúp việc.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về các nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn các thành viên Ban Chỉ đạo

Tổ chức triển khai thực hiện những nội dung liên quan đến lĩnh vực của Sở, Ban, ngành, đơn vị mình phụ trách, đồng thời phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ khi có yêu cầu, cụ thể:

1.1 Thành viên Ban Chỉ đạo - Văn phòng UBND tỉnh

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN.

- Phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tổng hợp báo cáo và thông báo ý kiến kết luận của Trưởng ban tại các cuộc họp.

1.2 Thành viên Ban chỉ đạo - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Định hướng và chỉ đạo tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn và tài liệu tuyên truyền cho Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy và các cơ quan báo chí địa phương; cung cấp thông tin về ASEAN cho các cơ quan báo chí địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các cuộc giao lưu, thi tìm hiểu về ASEAN.

1.3. Thành viên Ban chỉ đạo - Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh đa dạng hoá các hình thức truyền thông, tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến ASEAN.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tăng thời lượng, tần suất, mở chuyên trang, chuyên mục về ASEAN, duy trì thông tin về ASEAN trong các bản tin/chuyên đề hiện có. Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung bám sát định hướng tuyên truyền về ASEAN.

- Xây dựng chuyên mục về ASEAN trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, hướng dẫn các sở, ban ngành, huyện, thị xã xây dựng chuyên mục về ASEAN trên các Cổng thông tin điện tử của đơn vị để cập nhật thông tin tuyên truyền, quảng bá liên quan đến các hoạt động ASEAN.

- Tổ chức in ấn, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi về sự hình thành, phát triển của ASEAN và lợi thế, thách thức đối với Nghệ An.

1.4. Thành viên Ban chỉ đạo - Công an tỉnh

- Chủ động theo dõi, thu thập các thông tin có liên quan an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc ngành Công an phụ trách, phối hợp với các cơ quan khác trong việc tuyên truyền thông tin ASEAN.

1.5. Thành viên Ban chỉ đạo - Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm phục vụ cho việc tuyên truyền, quảng bá ASEAN

- Lồng ghép các nội dung tuyên truyền về ASEAN trong quá trình xúc tiến đầu tư và mở rộng giao lưu, hợp tác

- Tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh Nghệ An khi tham dự các hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm.

1.6. Thành viên Ban chỉ đạo - Sở Tài chính

- Thẩm định và tham mưu kinh phí thực hiện các chương trình tuyên truyền quảng bá ASEAN ; kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo.

1.7. Thành viên Ban chỉ đạo - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, hội chợ, triển lãm tuyên truyền, quảng bá ASEAN; tuyên truyền, quảng bá về các điểm đến và các sản phẩm du lịch của 10 nước ASEAN;

- Tổ chức các hoạt động cổ động bằng áp phích băng rôn nhân ngày hình thành cộng đồng ASEAN (ngày 31 tháng 12 năm 2015)

- Tuyên truyền,q uảng bá tiềm năng và các sản phẩm du lịch Nghệ An khi tham dự các hội nghị, hội thảo, hội chợ du lịch.


1.9. Thành viên Ban chỉ đạo - Sở Công thương

- Tuyên truyền, quảng bá thông tin đầu tư, thương mại đến các nước trong thành viên ASEAN và ngược lại

1.10. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thành viên Ban chỉ đạo - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An

- Ghi hình và bố trí lịch phát sóng các chương trình về ASEAN vào thời gian thích hợp.

- Khai thác, phát sóng các phim về đất nước, con người các quốc gia trong cộng đồng ASEAN.

- Tuyên truyền các sự kiện, duy trì thông tin thường kỳ về ASEAN trên đài phát thanh tỉnh, huyện. Đăng bài, loạt phóng sự, tin bài về ASEAN và sự tham gia của Nghệ An, Việt Nam trong khối ASEAN. Quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, cơ hội kinh doanh, đầu tư, du lịch... của Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng.

- Xây dựng các chương trình, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên Đài Truyền hình, Cổng thông tin, Báo Nghệ An. Đưa tin đầy đủ, kịp thời, chính xác hoạt động của các Sở, Ban, ngành về việc triển khai kế hoạch này.

1.11. Các thành viên Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ do các thành viên Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực, ngành mình phụ trách và Tổ trưởng tổ giúp việc phân công

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Trưởng Ban, Phó Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo, Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các thành viên Ban Chỉ đạo kịp thời trao đổi cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban xem xét, quyết định.

.


BCĐ TUYÊN TRUYỀN QUẢNG BÁ ASEAN
TRƯỞNG BAN

(Đã ký)
Lê Xuân Đại
Phó Chủ tịch UBND tỉnhThông tin chuyên đề
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 79
  • Trong tuần: 3 214
  • Tất cả: 256108