image banner
Cơ cấu tổ chức

1Giám đốc 

Ông: Trần Khánh Thục

Email: thuctk@ngoaivu.nghean.gov.vn

 

2. Phó Giám đốc

Ông: Nguyễn Thế Thân

Email: thannt@ngoaivu.nghean.gov.vn

 

3. Phó Giám đốc

 Ông:Phạm Văn Toàn

Email: toanpv@ngoaivu.nghean.gov.vn

 

Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Sở, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

          b) Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

          c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

          a) Phòng Hành chính - Tổng hợp - Lãnh sự

          b) Phòng Hợp tác quốc tế - Quản lý Biên giới.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng. Số lượng Phó Trưởng phòng thực hiện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

 

Thông tin chuyên đề