image banner
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN

Số: 665 /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 16 tháng 12 năm 2013


Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEANThực hiện Quyết định số 1536/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn từ nay đến hết năm 2015 và giai đoạn sau năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN

1. Mục tiêu

- Nâng cao nhận thức của công chúng về nội hàm, mục đích, các giá trị và lợi ích của Cộng đồng ASEAN và từng trụ cột của Cộng đồng, trong bối cảnh Việt Nam đang cùng các nước thành viên ASEAN tiến gần đến mốc hình thành Cộng đồng vào ngày 31 tháng 12 năm 2015.

- Tạo điều kiện để các tầng lớp người dân trong tỉnh hiểu rõ và khai thác tối đa các lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN đem lại, cũng như đóng góp tích cực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

- Kịp thời chuyển tải các thông tin về tình hình hợp tác ASEAN, đất nước, con người các nước ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong Cộng đồng ASEAN nói chung và Nghệ An nói riêng đến đông đảo người dân, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, qua đó, đóng góp cho các nỗ lực và nâng cao ý thức Cộng đồng trong khu vực.

- Nâng cao nhận thức của các Sở, ban ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh về vai trò quan trọng của ASEAN, tạo sự đồng thuận trong hành động nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động, tích cực của Nghệ An nói riêng trong Cộng đồng ASEAN.

2. Yêu cầu

Chuẩn bị chu đáo, phối hợp tổ chức chặt chẽ, góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập Cộng đồng ASEAN; làm rõ nội hàm, ý nghĩa, tiềm năng lợi thế, thách thức trong hội nhập Cộng đồng ASEAN.

3. Đối tượng tuyên truyền

- Trong tỉnh:

+ Các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh;

+ Cộng đồng doanh nghiệp;

+ Người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Nghệ An, đặc biệt là công dân của các nước thành viên ASEAN.

- Ngoài nước:

+ Người Nghệ An sinh sống, làm việc, học tập ở nước ngoài, nhất là tại các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN.

+ Người nước ngoài, đặc biệt là công dân các nước thành viên ASEAN và các nước đối tác của ASEAN.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Đề cao vai trò, vị thế của ASEAN, các thành tựu mà ASEAN đạt được trong quá trình hình thành và phát triển; nhấn mạnh những thay đổi của ASEAN trước và sau khi hình thành Cộng đồng.

- Làm rõ nội hàm ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN; ý nghĩa của việc hình thành Cộng đồng ASEAN đối với hợp tác và phát triển chung ở khu vực cũng như ở từng nước; những lợi ích thiết thực mà Cộng đồng ASEAN đem lại cho người dân các quốc gia thành viên và cơ hội để người dân có thể tham gia đóng góp cho Cộng đồng.

- Giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đời sống của người dân các quốc gia thành viên trong Cộng đồng ASEAN; tiềm năng, thế mạnh hợp tác mà Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng có thể khai thác từ các quốc gia này.

- Làm nổi bật những đóng góp, dấu ấn của Việt Nam trong quá trình tham gia ASEAN, nhất là trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, nêu rõ những tiềm năng, thế mạnh, các cơ hội cũng như thách thức của Việt Nam khi tham gia vào Cộng đồng ASEAN.

- Quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, cơ hội kinh doanh, đầu tư, du lịch,... của Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng đến các thành viên ASEAN và các đối tác của ASEAN.

- Kịp thời chuyển tải thông tin về tình hình hợp tác ASEAN và sự tham gia của Việt Nam đến người dân, đặc biệt là các đợt hoạt động quan trọng thường kỳ của ASEAN như Hội nghị cấp cao, Hội nghị cấp Bộ trưởng; các dịp kỷ niệm lớn như Ngày thành lập ASEAN (ngày 08 tháng 8) và ngày Việt Nam gia nhập ASEAN (ngày 28 tháng 7).

- Tạo cơ chế và diễn đàn để người dân và doanh nghiệp trao đổi, giao lưu và tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền theo sự kiện:

a) Đẩy mạnh tuyên truyển rộng rãi về các sự kiện quan trọng của ASEAN diễn ra trong năm theo các đợt Hội nghị quan trọng của ASEAN gồm (đưa lại thông tin từ các báo đài Trung ương):

- Hội nghị cấp cao lần thứ 1 (đầu năm) và lần thứ 2 (cuối năm);

- Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao (giữa năm);

- Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành của các bộ, ngành.

Kết hợp tuyên truyền về một số Hội nghị Cấp cao kỷ niệm với các đối tác (không nằm trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao hàng năm); các hội nghị của các Hội đồng Cộng đồng trên cả 3 trụ cột; Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế, Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành và các hoạt động hợp tác đặc biệt giữa ASEAN với các đối tác trên từng lĩnh vực và các hoạt động ASEAN được tổ chức tại Việt Nam.

b) Xây dựng các khung hoạt động tuyên truyền cho Tuần ASEAN hàng năm từ (28/7 - 8/8), đây là điểm nhấn quan trọng trong năm, dự kiến các hoạt động tuyên truyền:

- Tổ chức một số sự kiện trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân, hội thảo chuyên đề về ASEAN, nhất là các năm kỷ niệm chẵn.

- Các báo, đài đăng loạt phóng sự, tin bài về ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN.

c) Đợt cuối năm 2015, đầu năm 2016 khi ASEAN bước vào thời điểm hình thành Cộng đồng, tổ chức đợt tuyên truyền, quảng bá mức độ cao về Cộng đồng ASEAN:

- Tổ chức một số hoạt động để tuyên truyền, quảng bá đồng bộ trong hoạt động tổng thể ở cấp quốc gia.

- Các báo, đài tiếp sóng đưa tin từ các báo, đài Trung ương về thông điệp của Thủ tướng Chính phủ về việc Cộng đồng ASEAN hình thành và định hướng tham gia của Việt Nam, cũng như các Chương trình trực tiếp của đài Trung ương về Cộng đồng ASEAN và tôn vinh thời điểm ra đời Cộng đồng.

- Tổ chức các hình thức cổ động, quảng bá như băng rôn, áp phích tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN tại Thành phố Vinh và các Thị xã.

2. Tuyên truyền thường xuyên trong năm

a) Duy trì thông tin thường kỳ trên báo, đài về ASEAN

- Duy trì thông tin về ASEAN trong các bản tin/ chuyên đề hiện có, xây dựng bản tin/ chuyên mục chuyên đề ASEAN định kỳ hàng tuần.

- Xây dựng nội dung tìm hiểu về ASEAN vào các trò chơi truyền hình có đông đảo người xem, tích cực sản xuất các phim tài liệu, phóng sự, con người các nước thành viên ASEAN (kết hợp nguồn xã hội hóa).

- Tiếp sóng, phát lại từ đài Trung ương với các phim tài liệu đặc sắc về đất nước, con người các quốc gia trong cộng đồng ASEAN.

b) Xây dựng chuyên mục về ASEAN

- Cung cấp và phổ biến thông tin hiệu quả tới đông đảo đối tượng người dân. Chuyên mục đưa thông tin bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nội dung bao gồm:

+ Thông tin cơ bản về ASEAN, sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN, các thành viên và các đối tác ASEAN;

+ Cập nhật tin tức về các hoạt động đang diễn ra của ASEAN và sự tham gia của Việt Nam;

+ Thông tin chuyên đề, bao gồm thỏa thuận, vấn đề liên quan trực tiếp lợi ích của người dân.

+ Cung cấp thông tin cập nhật, dưới dạng hỏi đáp nhằm hỗ trợ thắc mắc của người dân liên quan đến cơ hội du lịch, kinh doanh, đầu tư, học tập...nhằm giúp người dân khai thác các lợi ích từ tham gia Cộng đồng ASEAN.

c) Tổ chức các hoạt động quảng bá rộng rãi, thường xuyên

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về ASEAN, với sự tham gia của các học giả, các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức hội chợ, triển lãm kết hợp với các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao với sự tham gia của các đối tác đến từ các thành viên ASEAN và các nước đối tác.

- Tổ chức mời các phóng viên, nhà báo trong khu vực ASEAN đến Nghệ An để giới thiệu về đất nước, con người, môi trường đầu tư, kinh doanh và tiềm năng hợp tác của Nghệ An.

- Tổ chức in ấn, phát hành các ấn phẩm, sách, phụ san, tờ rơi về sự hình thành và phát triển của ASEAN, mục tiêu, nội hàm của Cộng đồng ASEAN, sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN, phát rộng rãi cho đối tượng công chúng cũng như sử dụng trong hoạt động tuyên truyền đối ngoại.

- Xây dựng, xuất bản, phát hành các ấn phẩm, tài liệu thiết thực liên quan đến lợi ích, nhu cầu của các đối tượng là công chúng rộng rãi, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, giới thiệu về các cơ hội kinh doanh, các lợi ích kinh tế sẽ đem lại cho doanh nghiệp Nghệ An khi tham gia hợp tác kinh tế với các đối tác trong ASEAN và các nước đối tác của ASEAN.

- Tham dự các hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm nhằm quảng bá, tuyên truyền điểm đến và các sản phẩm du lịch Nghệ An trong 10 quốc gia ASEAN, tạo mạng liên kết giữa các điểm du lịch trong ASEAN, nâng cao thu hút khách du lịch. Đặc biệt là đối với khách du lịch Thái Lan và Lào.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN

- Thành lập Ban chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN (gọi tắt là Ban chỉ đạo), do một Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Phó ban trực và các thành viên: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (mời tham gia), Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

- Ban chỉ đạo có nhiệm vụ đề ra định hướng về chính sách và các ưu tiên tuyên truyền ở cấp tỉnh; điều phối, thúc đẩy triển khai các hoạt động cụ thể trong Kế hoạch hành động về tuyên truyền, quảng bá ASEAN theo từng năm.

- Trưởng Ban chỉ đạo quyết định về cơ chế làm việc của Ban chỉ đạo cũng như chịu trách nhiệm phân công công việc cụ thể cho các thành viên. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ 6 tháng 1 lần về kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo và tiến độ triển khai Kế hoạch hoạt động.

2. Trên cơ sở kế hoạch hoạt động, tuyên truyền, quảng bá chung của tỉnh, các ngành và địa phương liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng lĩnh vực được giao trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt để triển khai thực hiện.

V. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về ASEAN do ngân sách tỉnh cấp trên cơ sở Kế hoạch triển khai Chương trình hành động cho từng năm, theo dự toán do Sở, ban ngành, đơn vị xây dựng. Các Sở, ban ngành, đơn vị tranh thủ các nguồn xã hội hóa, đóng góp của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn hợp pháp khác.

- Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được bố trí từ dự toán ngân sách của tỉnh.

- Sở Tài chính bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện các hoạt động trong Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu: VT, NV1.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)Lê Xuân Đại

Thông tin chuyên đề
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 3 201
  • Tất cả: 256095