image banner
Ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ, quản lý, cho phép doanh nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN

Số: 29/2014/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 18 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ, quản lý, cho phép

doanh nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An sử dụng

thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

Căn cứ Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC và Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30/01/2013 của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An tại Tờ trình số 242/SNgV-TTr ngày 31/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiếp nhận hồ sơ, quản lý, cho phép doanh nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định cho phép doanh nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An sử dụng thẻ APEC.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Phó CVP ĐN; Phó Phòng Văn xã UBND tỉnh;

- Trung tâm Công báo;

- Lưu VT, VXĐN.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Xuân Đường


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ĐỊNH

Tiếp nhận hồ sơ, quản lý, xét cho phép doanh nhân trên địa

bàn tỉnh Nghệ An sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 29 /2014/QĐ-UBND ngày 18 /3/2014

của UBND tỉnh Nghệ An)
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan trong việc tiếp nhận hồ sơ, quản lý, xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (sau đây viết tắt là thẻ ABTC) đến các nền kinh tế thành viên Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đối với doanh nhân của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Đối tượng được xem xét cấp thẻ ABTC

Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã và Luật đầu tư có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gồm các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng thành viên; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách các bộ phận chuyên môn; Kế toán trưởng và Trưởng phòng chuyên môn; Chủ nhiệm hợp tác xã và Chủ tịch Ban quản trị hợp tác xã có tham gia trực tiếp đến việc thương thảo và ký kết hợp đồng với các đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC.

Điều 3. Điều kiện được xét cho phép sử dụng thẻ ABTC gồm:

Doanh nhân có đủ các điều kiện sau đây thì được UBND tỉnh xét cho phép sử dụng thẻ ABTC:

1. Đang làm việc tại doanh nghiệp không vi phạm pháp luật và có các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, dịch vụ và đầu tư với đối tác trong các nền kinh tế thành viên tham gia thẻ ABTC được thể hiện thông qua các hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại, hợp đồng dịch vụ và các dự án đầu tư.

2. Có thời gian làm việc từ 12 (mười hai) tháng trở lên được thể hiện bằng hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm chức vụ và tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ tại đơn vị mình đang công tác, (doanh nhân là người đã nghỉ hưu thì có bản xác nhận đang nhận lương hưu hàng tháng của cơ quan bảo hiểm xã hội).

3. Hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cấp còn thời hạn ít nhất 03 (ba) năm.

Chương II

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, XÉT CHO PHÉP

DOANH NHÂN SỬ DỤNG THẺ ABTC

Điều 4. Đầu mối và hồ sơ đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC

1. Đầu mối tiếp nhận hồ sơ

Sở Ngoại vụ là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định và có văn bản tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho phép doanh nhân của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sử dụng thẻ ABTC.

2. Hồ sơ đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC bao gồm các văn bản sau:

- Đơn đề nghị cho phép doanh nhân sử dụng thẻ.

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

- Bản sao một trong các loại giấy tờ sau: hợp đồng liên danh; hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc các chứng từ xuất nhập khẩu khác (tờ khai hải quan, LC, vận đơn, hoá đơn thanh toán) đang còn hiệu lực ít nhất 01 (một) năm tính đến thời điểm xin cấp thẻ ABTC.

- Bản sao hộ chiếu chứng minh nhu cầu đi lại thường xuyên vì mục đích thương mại trong khối APEC.

- Bản sao hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm chức vụ, văn bản xác nhận đóng bảo hiểm xã hội của doanh nhân (doanh nhân là người đã nghỉ hưu thì có bản xác nhận đang nhận lương hưu hàng tháng của cơ quan bảo hiểm xã hội) đến thời điểm xin cấp thẻ.

- Lý lịch tư pháp.

- Văn bản xác nhận của cơ quan thuế và hải quan về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp và cá nhân tính đến thời điểm xin cấp thẻ.

3. Số lượng hồ sơ

Hồ sơ đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC được lập thành 02 (hai) bộ.

Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt Nam có chứng thực kèm theo.

Các bản sao phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Quy trình tiếp nhận hồ sơ, xét cho phép doanh nhân sử dụng thẻ ABTC

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ: Các đối tượng tại Điều 2 Quy định này có nhu cầu xin cấp thẻ ABTC thì nộp 02 (hai) bộ hồ sơ tại Sở Ngoại vụ.

Bước 2. Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, Sở Ngoại vụ đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC theo quy định tại Điều 4 Quy chế này. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Ngoại vụ phát hành văn bản đề nghị cung cấp thông tin đến các cơ quan liên quan.

Bước 3. Thu thập thông tin: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến hồ sơ sử dụng thẻ ABTC của Sở Ngoại vụ, các cơ quan liên quan gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Công thương, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh phải có ý kiến trả lời chính thức bằng văn bản.

Bước 4. Xử lý hồ sơ:

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Ngoại vụ có văn bản gửi các cơ quan liên quan để lấy ý kiến.

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, các cơ quan liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin cho cơ quan Sở Ngoại vụ.

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn cung cấp thông tin từ các cơ quan liên quan theo quy định, Sở Ngoại vụ tổng hợp ý kiến, lập báo cáo thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét việc cho phép sử dụng thẻ ABTC.

Trong trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cho phép sử dụng thẻ ABTC, Sở Ngoại vụ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn cung cấp thông tin từ các cơ quan liên quan theo quy định.

- Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Văn phòng UBND tỉnh xem xét hồ sơ do Sở Ngoại vụ đề nghị và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ký văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Sở Ngoại vụ là cơ quan chủ trì tiếp nhận hồ sơ, có trách nhiệm bố trí nhân sự và trang bị cơ sở vật chất để thực hiện công tác tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin sử dụng thẻ ABTC.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Quy định này có trách nhiệm bố trí nhân sự và cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho cơ quan chủ trì để thẩm định hồ sơ xin sử dụng thẻ ABTC.

2. Các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân trong việc sử dụng thẻ ABTC.

3. Trường hợp các cơ quan có thẩm quyền phát hiện hoặc nhận được thông tin về hồ sơ của doanh nhân xin sử dụng thẻ kê khai không chính xác hoặc không chấp hành tốt các quy định liên quan đến việc sử dụng thẻ ABTC thì có văn bản báo cáo gửi về Sở Ngoại vụ để thẩm tra và trình UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh của Bộ Công an huỷ thẻ ABTC.

Điều 7. Trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp

1. Đối với doanh nhân đã chuyển công tác, thôi giữ chức vụ, vi phạm pháp luật hoặc đã nghỉ việc thì doanh nghiệp trực tiếp quản lý doanh nhân đó phải có trách nhiệm thu hồi lại thẻ, báo cáo Sở Ngoại vụ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh của Bộ Công an huỷ giá trị sử dụng của thẻ ABTC.

2. Nếu doanh nghiệp giới thiệu không đúng đối tượng nêu tại Điều 2 để được cấp thẻ ABTC thì UBND tỉnh sẽ có văn bản đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh của Bộ Công an huỷ giá trị sử dụng thẻ và xử lý người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, doanh nhân được đề nghị cho phép sử dụng thẻ theo quy định của pháp luật.

3. Định kỳ hàng năm (từ ngày 05 đến 15 tháng 12) doanh nghiệp có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình quản lý, sử dụng thẻ ABTC của doanh nhân thuộc doanh nghiệp mình về UBND tỉnh qua Sở Ngoại vụ Nghệ An; doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai trong báo cáo.

Trường hợp doanh nghiệp không báo cáo hoặc báo cáo chậm quá 15 ngày theo thời hạn quy định trên, UBND tỉnh sẽ xem xét việc cho phép các doanh nhân thuộc doanh nghiệp đó quản lý được tiếp tục sử dụng hay không được tiếp sử dụng thẻ ABTC.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, triển khai và kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Các Sở, ban, ngành trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp thực hiện nghiêm túc Quy định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nguyễn Xuân Đường

Thông tin chuyên đề
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 164
  • Trong tuần: 3 299
  • Tất cả: 256193